9 stycznia 2007 roku,

dokładnie po 17 latach od nabycia w Polsce osobowości prawnej przez powołaną w Warszawie
Fundację Wspierającą Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie",

w Republice Litewskiej do rejestru wpisana została Fundacja Wspierająca Oświatę Polską "Samostanowienie", kontynuująca działalność - na własną odpowiedzialność i samodzielnie - istniejącego od 6 listopada 1996 r. do końca 2006 r. Oddziału Litewskiego warszawskiej Fundacji.

Wydzielenie działalności Fundacji Samostanowienie na Litwie odbyło się na uzgodnionych przez obie strony zasadach i jest skutkiem dojrzałości litewskiej osoby prawnej i wypracowania przez nią własnych metod i celów działania, jak również innego kontekstu prawno-międzynarodowego: zarówno Polska jak i Litwa są członkami Unii Europejskiej.

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie", ustanowiona została 2 listopada 1989 r.,
jak podaje w rubryce 1 odpis z pierwszego Rejestru Fundacji,  (przed wcieleniem rejestru fundacji do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy),

w rubryce 4 "Wzmianka o złożeniu statutu Fundacji" Rejestr Fundacji ujawnia wpis:
"Złożono statut zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 grudnia 1989 r."

a pierwszy wpis do Rejestru (rubryka 8 Data i podpis sędziego) brzmi:
"1990.01.09 SSR Małgorzata Gromek F-263/89"