Do  Delegatury Rządu Katalonii przy Unii Europejskiej
        Delegatury Rządu Katalonii w Danii

W 1989 r. jako była Grupa polityczna Samostanowienie utworzyliśmy polską osobę prawną Fundację Samostanowienie:
Fundacja Wspierającą Oświatę Polską za Granicą Samostanowienie
a w 1996 została utworzona litewska osobqa prawna, przez pierwszych 10 lat jako Oddział Litewski (w języku litewskim: Samostanowienie fondas):
Lenkų švietimo paramos fondas Samostanowienie

statucie
litewskiej osoby prawnej zawarliśmy powszechne prawo narodów do samostanowienia zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 r.

Opierajac się na tych zasadach jako osoby prawne obu państw - z Polski i Litwy - wsparliśmy Petycję Prawa językowe Polaków na Litwie do Parlamentu Europejskiego zarejestrowaną pod nr 0358/2011 w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego i wciąż procedowanej do dzisiaj zob.: petycja_Snarskiego_do_PE.htm 

Dzisiejsze referendum w Katalonii jest oparte na powszechnym prawie narodów do samostanowienia i w mojej opinii jest niezbywalnym i przyrodzonym prawem narodu katalońskiego, które nie może być ograniczone przez rząd Królestwa Hiszpanii.

Do Katalończyków i mieszkańców Katalonii należy prawo do decydowania o ich przyszłości, podobnie jak taką decyzję podjęły Kraje Bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa), Słowenia, Republika Czeska i Słowacja, Szkocja (decyzja negatywna) i wiele innych krajów poza Unią Europejską.

Proszę przyjąć słowa mojego wsparcia, które jak myślę podziela wiekszość moich kolegów z byłej Grupy Politycznej Samostanowienie, którzy demonstrowali w 1988 r. na ulicach Warszawy z transparentem: "Samostanowienie dla Polski, nie tylko dla Namibii".
Proszę użyć te wsparcie w dowolny sposób..

Stanislaw J. Plewako, kawaler Orderu Polonia Restituta
były ekspert FP6 & 7 Komisji Europejskiej nr EX2002B067659
http://www.stanislaw.plewako.pl/
            Warszawa, 2017-10-01
                                                                                     
  To the Delegation of the Government of Catalonia to the EU
             Delegation of the Government of Catalonia to Denmark 

In 1989 we as former Samostanowienie Political Group have created Polish legal person Samostanowienie Endowment (in Polish language: Fundacja Samostanowienie), Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą Samostanowienie
and in 1996 have been created Lithuanian legal person, firstly 10 years as a Lithuanian branch, (in Lithuanian language: Samostanowienie fondas):
Lenkų švietimo paramos fondas Samostanowienie

In Lithuanian statute of a legal person we included the universal right of nations to self-determination according The Universal Covenant on Civil and Political Rights passed by General Assembly of the United Nations December 16, 1966

Basis on this principles as both nations legal persons - from Poland and from Lithuania - we support Petition on language rights of Polish minority in Lithuania to the European Parliament registered as 0358/2011 in Petition Commission of European Parliament and is still proceeded up present time. see: 
petycja_Snarskiego_do_PE.htm

Today referendum in Catalonia is basis on universal right of nations to self-determination and in my opinion is inalienable and natural law of the Catalans nation which can not be restricted by governmant of Kingdom of Spain.

To Catalonian and all Catalonia inhabitant belong the right to decide about his future, like such decision have been made by Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania), Slovenia, Czech Republic and Slovakia, Scotland (negative decision) and many other countries outside of European Union.

Please accept the words of my support, which I think to share most of my colleagues from the former Samostanowienie Political Group, who demonstrate in 1988 on street of Warsaw with the banner: "Self-determination for Poland, not only for Namibia".
Please use this support in the way you wants.

Stanislaw J. Plewako, knight of the Order of Polonia Restituta
former expert of FP6 & 7 of European Commission no EX2002B067659
http://www.stanislaw.plewako.pl/                         Warszawa, 2017-10-01