Zasada Samostanowienia działa w Europie XXI wieku

26 lutego 2008 r. rząd Rzeczpospolitej Polskiej uznał niepodległość Republiki Kosowa . Tym samym Polska uznała powstałe w Europie nowe państwo, powstało zgodnie z zasadą samostanowienia narodowego ludności.

Jako założyciel Grupy Politycznej Samostanowienie (1987), a sięgając wcześniej - kwartalnika Samostanowienie (1984), pragnę wyrazić we własnym imieniu - ale zapewne i niektórych z moich kolegów z którymi współpracowałem w okresie działalności niepodległościowej - jak i później w ramach zakładanej z nimi Fundacji Samostanowienie (1989) i litewskiej osoby Prawnej - Oddziału Litewskiego Fundacji Samostanowienie (1996) szczere zadowolenie, że idea powszechnego prawa narodów do samostanowienia narodów, zapisana w art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r.w Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1948 r. a przytoczona w Statucie Oddziału Litewskiego Fundacji Samostanowienie - ponownie pokazała swoją wartość,

Polacy walczyli o niepodległość w czasie I wojny światowej na różnych frontach. Wywalczyli Rzeczpospolitą - nasze Państwo. Zgoda na ustanowienie niepodległych państw na obszarze po trzech imperiach rozporządzających ziemiami środkowej Europy od Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. nie byłaby tak oczywista, gdyby nie wilsonowska idea samostanowienia narodów i 14 punktów prezydenta W. Wilsona, w tym 13-ty dotyczący Polski 

Nic nie jest proste i nie wolno niczego absolutyzować, zwłaszcza żadnej idei. Tym niemniej rola zasady samostanowienia w tworzeniu ładu europejskiego, cywilizacji europejskiej XX i XXI wieku - jest nie do przecenienia. Nie może być pełnej wolności osobistej bez wolności narodowej. A zatem - moje myśli i przyjazne życzenia są z nowym państwem kosowskich Albańczyków.

Stanisław J. Plewako
29 lutego 2008 r.