Poparcie dla petycji Tomasza Snarskiego

Prawa językowe Polaków na Litwie

zarejestrowanej w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego pod nr 0358/2011
 

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską "Samostanowienie"
(Lenkų švietimo paramos fondas "Samostanowienie")


udziela stanowczego poparcia dla petycji pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie”, skierowanej przez pana Tomasza Snarskiego w dniu 31 marca 20l1 roku do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (nr petycji 0358/2011).

 

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską "Samostanowienie" nabyła litewską osobowość prawną w 1996 r., przez pierwsze 10 lat działając jako oddział zagraniczny fundacji polskiej, a od 2007 r. jako samodzielna osoba prawna litewska. Swoją działalnością Fundacja wspiera wdrażanie zasad praw człowieka na Litwie, przez realizację prawa do nauczania w rodzimym języku polskim przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie, stanowiących znaczny odsetek obywateli Republiki Litewskiej. Jednocześnie ideą założycielską Fundacji była realizacja powszechnego prawa narodów do samostanowienia, zgodnie z art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r., w tym przypadku – prawa do realizacji praw językowych przedstawicieli mniejszości polskiej w Republice Litewskiej

 

Z pełnym przekonaniem wspieramy podjętą przez Pana Tomasza Snarskiego inicjatywę, gdyż dążymy do tego samego celu, jakim jest ochrona praw człowieka. Twierdzenia i wnioski zawarte w Petycji uznajemy za w pełni uzasadnione i przyłączamy się do nich.
 

               

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie"

udziela stanowczego poparcia dla petycji pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie”, skierowanej przez pana Tomasza Snarskiego w dniu 31 marca 20l1 roku do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (nr petycji 0358/2011).


Fundacja Wspierająca Oświatę Polską "Samostanowienie"
uzyskała polską osobowość prawną w styczniu 1990 r., w 1996 r. utworzyła oddział zagraniczny fundacji w Republice Litewskiej, od 2007 r. działający jako osobna fundacja prawa litewskiego. W swojej działalności od 1990 r. Fundacja Samostanowienie zaangażowana była we wspieranie wdrażania praw człowieka na Litwie, przez realizację prawa do nauczania na wszystkich szczeblach w rodzimym języku polskim przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie, stanowiących znaczny odsetek obywateli Republiki Litewskiej, w szczególności Fundacja miała swój wkład w utworzenie pierwszej zagranicznej filii uniwersytetu na Litwie – Uniwersytetu w Białymstoku (z Polski).  

Ideą założycielską Fundacji była  realizacja powszechnego prawa narodów do samostanowienia, zgodnie z art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r., w tym konkretnym przypadku wyrażająca się w prawie do realizacji praw językowych członków mniejszości polskiej w Republice Litewskiej

Z pełnym przekonaniem wspieramy podjętą przez Pana Tomasza Snarskiego inicjatywę, gdyż dążymy do tego samego celu, jakim jest ochrona praw człowieka. Twierdzenia i wnioski zawarte w Petycji uznajemy za w pełni uzasadnione i przyłączamy się do nich.

 

oba pisma przesłane zostały
dnia 17 października 2011 r.

Zob. artykuł Tomasza Snarskiego w Kurierze Wileńskim z dnia 20 grudnia 2012 r. omawiający stan procedowania Petycji w Parlamencie Europejskim:
http://kurierwilenski.lt/2012/12/19/polska-i-litwa-sa-zobowiazane-do-wspolpracy-na-rzecz-rozwiazywania-problemow-mniejszosci-narodowych/